Inschrijfformulier Muziekschool ACCORAMA cursusjaar 2020-2021


Reglement Muziekschool Accorama .

Algemeen
1.0 In dit reglement vindt u de voorschriften, zoals deze gelden voor de diensten van Muziekschool Accorama te Amersfoort.

Cursussen
2.0 Inschrijving voor een cursus vindt plaats via een inschrijfformulier of via de website van Accorama . Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Muziekschool Accorama verzorgt haar cursussen de gehele dag.
2.1 Inschrijfformulieren, zowel schriftelijk als via de website, dienen juist, volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Tevens moet het inschrijfformulier ondertekend worden, of dient men bij inschrijving via de website aangeven kennis te hebben genomen van, en “ Akkoord ” te zijn met, het Reglement van Muziekschool Accorama.
2.2 Bij minderjarigen is een akkoordverklaring (via de website) of ondertekening van een (schriftelijk) inschrijfformulier door één der wettelijke vertegenwoordigers vereist.
2.3 Aan de aanmelding kunnen door de cursist(e) geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.
2.4 Indien de aanmelding leidt tot plaatsing en inroostering, brengt deze een betalingsverplichting, zoals vastgesteld in dit reglement, met zich mee. De cursist is voor de van Muziekschool Accorama afgenomen diensten de vast gestelde tarieven verschuldigd.

Plaatsing.
3.0 Plaatsing en inroostering van cursisten gebeurt door Muziekschool Accorama rekening houdend met de voorkeurstijden van de cursist. De cursist ontvangt hiervan schriftelijk of telefonisch bericht.
3.1 In de gevallen waarbij inroostering niet mogelijk is op de bij aanmelding door de cursist opgegeven voorkeurstijden, wordt pas ingeroosterd na overleg tussen de Muziekschool Accorama en de cursist.
3.2 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de inroostering, zal de Muziekschool Accorama van plaatsing afzien. De cursist wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
3.3 Plaatsing vindt plaats voor de duur van een jaarcursus van 37 weken en wordt bij niet schriftelijke opzegging stilzwijgend verlengd.

Ziekte en verzuim.
4.0 Van cursisten wordt verwacht dat zij zo veel als mogelijk de lessen volgen.

Indien een les niet kan worden gevolgd, verzoeken wij u dit zo vroeg mogelijk te melden bij de administratie. Lessen die door verhindering van de leerling zijn verzuimd, kunnen niet ingehaald worden. Indien een leerling in de loop van het cursusjaar meer dan 6 weken achtereen wegens ziekte heeft verzuimd, kan de cursusgeldplichtige na schriftelijk verzoek aan de directie van Accorama een gedeeltelijke ontheffing van betaling cursusgeld worden verleend. Wanneer gedurende een cursus meer dan twee lessen niet door kunnen gaan, door of vanwege Muziekschool Accorama, vindt compensatie plaats. Dat wil zeggen dat er een evenredige compensatie in extra lessen, of compensatie van een evenredig deel van
het betaalde lesgeld, wordt vergoed, vanaf de derde les per cursus die geen doorgang vindt.
4.1 De extra lessen of terugbetaling lesgeld wordt vastgesteld door Muziekschool Accorama en de cursist krijgt hierover een brief.


Opzegging.
5.0 Opzegging voor het volgende cursusjaar kan alleen schriftelijk gebeuren tot uiterlijk 1 juni van het lopende cursusjaar, waarbij het cursusjaar steeds loopt van 1 september tot 30 augustus met inachtneming van de voor de gemeente Amersfoort geldende schoolvakanties voor het basisonderwijs.
5.1 Opzeggingen die na 1 juni worden ontvangen, zijn pas geldig vanaf de eerstvolgende rechtsgeldige opzegdatum.
5.2 Muziekschool Accorama bevestigt een opzegging schriftelijk, waarbij tevens de opzegdatum wordt vermeld.

Betaling cursusgelden.
6.0 Het cursusgeld dient bij voorkeur binnen twee weken na de factuurdatum betaald te zijn.

Personen die geen cursusgeld hebben betaald, hebben geen toegang tot de les.
U ontvangt in september een nota voor het hele cursusjaar, of voor één maand indien u voor 12 maandelijkse termijnen kiest.

6.1 In geval van tussentijdse inschrijving betaald u voor zoveel termijnen als er in het cursusjaar nog resteren.
6.2 Indien het cursusgeld of het termijn bedrag van het cursusgeld, niet wordt betaald, wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de betalingsplichtige.

Aansprakelijkheid.
7.0 Het meebrengen van eigendommen in gebouwen van Muziekschool Accorama gebeurt geheel voor eigen risico. Muziekschool Accorama aanvaardt voor vermissing of schade aan eigendommen geen enkele aansprakelijkheid.
7.1 Het gebruiken van bladmuziekcopiën in gebouwen van Muziekschool Accorama gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid en is alleen toegestaan voor zover dit niet in strijd is met enige wettelijke bepaling.
7.2 Schade, toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen, moet door degene die de schade heeft veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed.

Slotbepaling.
In de gevallen, waarin dit reglement niet voorziet en bij verschil van mening over de interpretatie en/of toepassing van dit reglement tussen de directeur en gebruikers van Muziekschool Accorama, beslist een onafhankelijke rechter of instantie welke door beide partijen is aan te wijzen na gezamenlijk overleg.


Muziekschool accorama is gesloten tijdens de Schoolvakanties  van Midden-Nederland 2016-2017

Voorjaars vakantie 20 februari  t/m 28 februari

Mei vakantie 30 april t/m 8 mei

Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober

Kerstvakantie 24 december t/m 8 januari 2017

Op nationale feestdagen.